BB
fb inst

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu www.izbabielsko.pl („Serwis”), które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Cech Rzemiosł Metalowych, Motoryzacyjnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielsku – Białej , adres do korespondencji: ul. Ks. Stojałowskiego 46 , 43-300 Bielsko – Biała.

tel. 33 8145406, e-mail: info@cechbielsko.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych

1. Serwis umożliwia Pani/Panu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

2. Podczas korzystania przez Panią/Pana ze strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Źródło danych

Źródłem danych jest osoba, której dane dotyczą tzn.: jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a, są to dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail udostępnione w formularzu kontaktowym.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane gromadzone są w celu:

1. udzielania odpowiedzi na zadane pytania,

2. prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy,

Dane zbierane automatycznie Administrator danych wykorzystuje w celu:

1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej,

2. monitorowania stanu sesji,

3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,

4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskanie dostępu do cookies przez Administratora danych użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej z komunikatem o wykorzystaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www.

Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Panią/Pana w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie zapytania.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

1. żądać od Administratora wglądu do Pani/Pan danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) -np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione dostawcy hostingu, serwera poczty e-mail. Pani/Pana dane nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Pliki cookies, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Administrator danych korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

1. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.

2. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, które części strony internetowej odwiedzają najczęściej.

3. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy) oraz ewentualne dane korespondencyjne.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Metalowych,

Motoryzacyjnych i Małej Przedsiębiorczości Bielsku – Białej z siedzibą przy

ul. ks. Stojałowskiego 46, 43-300 Bielsko – Biała , NIP: 9371071683

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@cechbielsko.pl lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Cel i podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług świadczonych przez Administratora (podstawa prawna: wyrażona zgoda).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przewidzianym przepisami prawa. Ponadto dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Okres przechowywania

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

2. prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

3. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych,

4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.